วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คู่มือขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Download เอกสาร

ประกาศคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย)


 ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย) เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย Download ประกาศ  เอกสารแนบท้าย